Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak internetový obchod Clap design  

Provozovaný Lukášem Pejchalem IČO: 76468160, se sídlem Krokova 5, Praha 2, 12800, zapsán v živnostenském rejstříku, (dále jen “Provozovatel“) používá a chrání osobní údaje ( dále jen „“), které jsou provozovateli internetového obchodu www.clapdesign.cz předávány používáním webové stránky www.clapdesign.cz.(dále jen „Webová stránka”).

Provozovatel se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady o OÚ“). Provozovatel si vyhrazuje tyto Zásady o OÚ dle potřeby měnit. Tyto Zásady o OÚ jsou platné od 1. ledna 2020. Správcem OÚ je provozovatel.

Tím, že nám poskytnete Vaše OÚ, udělujete provozovateli svůj souhlas se zpracováním a správou OÚ, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše OÚ, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen „Zákon”), Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation; dále jen „GDPR“), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které má nebo může mít provozovatel k dispozici.

CO SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

a)Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na Webové stránce.
b)
Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci.

c)Podrobné informace o Vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše OÚ byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své OÚ prostřednictvím Webové stránky.

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

a)Jméno, příjmení

b)Korespondenční adresa (ulice, město, PSČ)

c)Emailová adresa

d)Mobilní telefonní číslo, příp. telefonní číslo

e)Heslo pro komunikaci v případě, že jste registrovaný uživatel

f)Způsob úhrady, příp. bankovní spojení

Tento seznam není vyčerpávající a může být aktualizován.

KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše OÚ, které jsme získali prostřednictvím webové stránky, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem (např.) zpracování Vašeho požadavku na informaci tak, abyste na Váš dotaz obdrželi řádnou odpověď a informace o našich produktech, za účelem uzavření smlouvy (přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů).

Vaše OÚ mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Poskytnutím svých OÚ s tímto převodem, uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito Zásadami o OÚ údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření.

Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté OÚ budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému. 

K ČEMU NÁM SLOUŽÍ ZÍSKANÉ INFORMACE

a)zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek pro Vás

b)zajištění plnění smlouvy

c)interní vedení záznamů

d)poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat, včetně oběhu marketingových materiálů použitím emailové adresy, kterou jste provozovateli poskytl/-la.

e)zasílání přímého marketingu elektronickou cestou o produktech a službách

f)oznámení o změnách služeb provozovatele.

PŘÍMÝ MARKETING

U každého souboru Vašich OÚ na Webové stránce si vzájemně vyjasníme, zda Vaše data mohou být použita pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás požádáme o souhlas k jeho odběru, nebo Vám umožníme se z jeho odběru odhlásit.

Provozovatel Vás bude kontaktovat elektronickou cestou (e-mailem) nebo telefonicky ohledně informací, které jste si vyžádali a ohledně informací s podobným předmětem, který byl uveden ve Vašem požadavku nebo byl předmětem Vašeho předchozího nákupu u nás. Pokud si nepřejete, aby tímto způsobem byly Vaše OÚ použity, můžete na formuláři, kterým sbíráme Vaše OÚ, nezaškrtnout příslušné políčko.

Pokaždé, když budete vyzváni k vyplnění formuláře na Webových stránkách, nesouhlasíte-li, příslušné políčko nezaškrtávejte. V přímém marketingu by Vám elektronickou cestou (e-mailem nebo telefonem) Provozovatel ukázal jednoduchý způsob, jak příslušným způsobem další přímý marketing odmítnout.

DOBA SPRAVOVÁNÍ ÚDAJŮ

Souhlas ke správě údajů, který provozovateli dáváte, je platný po dobu 10 let ode dne, kdy jste prostřednictvím Webové stránky Vaše údaje provozovateli předali. 

BEZPEČNOST

Provozovatel se zavazujeme zajistit bezpečnost Vašich dat. Aby zabránil neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedl  vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webovéh stránce shromažďuje. Souhlasíte s tím, že údaje, které provozovateli poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických či manuálních prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na zabezpečených serverech.

POSKYTOVÁNÍ VAŠICH DAT

Vaše OÚ může provozovatel poskytnout jiným subjektům, které angažuje proto, aby pomohly s aktivitami, např. společnostem zajišťujícím přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů, poskytovatelé IT hostingu a údržby, společnostem, které vykonávají činnost zpracovatele OÚ se kterými má provozovatel uzavřenu odpovídající ZPRACOVATELSKOU smlouvu. Vaše OÚ může též předat stranám, pro které od Vás dostane provozovatel souhlas k předání Vašich OÚ.

  1. Provozovatel může také předat Vaše OÚ třetím stranám, jestliže má povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše OÚ za účelem splnění zákonné povinnosti.
  2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb (Mailchim) nebo cloudových služeb. 

 

PRÁVA SUBJEKTŮ OÚ

Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich OÚ, a to konkrétně o:

a)právu přístupu ke svým OÚ

b)právu na opravu OÚ

c)právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“)

d)právu na omezení zpracování svých osobních údajů

e)právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich OÚ z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka

f)právu na přenositelnost OÚ

g)právu svůj souhlas kdykoliv odvolat

h)právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, uoou.cz.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že provozovatel nebo jím pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich OÚ, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše OÚ nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po provozovateli požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich OÚ. Souhlas můžete odvolat na info@clapdesign.cz nebo písmeně na adrese provozovatele. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

POUŽÍVAJÍ WEBOVÉ STRÁNKY SOUBORY COOKIES A CO TYTO SOUBORY PŘEDSTAVUJÍ?

Provozovatel má možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše Webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Proč se soubory cookies používají?

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, aby provozovatel mohl uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používá také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy. 

Potřebujete poradit?

Pokud se chcete na něco zeptat nebo nám cokoliv sdělit, pak nás prosím kontaktujte na +420 725 069 767 nebo zašlete dotaz na adresu:  info@clapdesign.cz. Rádi Vám poradíme a Vaše dotazy zodpovíme.

Zpět do obchodu